გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

ათასი კვტ.სთ
დღეები
აპრილი, 2021 წელი
გამომუშავებული ელ.ენერგია-ვარდნილჰესი ათასი კვტ.სთ
01
657.27
02
902.02
03
850.19
04
719.04
05
684.09
06
962.96
07
1737.81
08
1972.96
09
1960.21
10
1656.83
11
1827.73
12
1737.81
13
1291.85
14
1417.70
15
1373.98
16
1267.34
17
1353.61
18
1291.18
19
1462.25
20
1120.62
21
1365.21
22
1466.06
23
1842.13
24
1482.62
25
1417.21
26
1468.54
27
1450.33
28
1678.19
29
2210.93
30
2134.76
01
0