გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

ათასი კვტ.სთ
დღეები
ნოემბერი, 2019 წელი
გამომუშავებული ელ.ენერგია-ვარდნილჰესი ათასი კვტ.სთ
01
1549.52
02
1155.23
03
1055.70
04
1372.33
05
1526.00
06
1341.86
07
1693.76
08
1912.68
09
1083.19
10
690.39
11
1484.94
12
1330.43
13
1704.85
14
1372.49
15
1496.86
16
1066.80
17
1005.69
18
1367.03
19
1262.87
20
1217.66
21
1247.13
22
1262.87
23
1217.66
24
1247.13
25
1377.96
26
1369.35
27
1425.98
28
1405.28
29
769.38
30
967.60
01
0