გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

ათასი კვტ.სთ
დღეები
დეკემბერი, 2019 წელი
გამომუშავებული ელ.ენერგია-ვარდნილჰესი ათასი კვტ.სთ
01
916.10
02
945.25
03
2003.59
04
1834.02
05
1427.14
06
2143.53
07
1594.73
08
1486.92
09
1732.84
10
1906.39
11
1583.63
12
1899.60
13
1524.68
14
1158.54
15
1082.53
16
1274.13
17
1463.57
18
1200.10
19
1195.30
20
1370.84
21
1408.59
22
1378.12
23
1637.95
24
1225.44
25
1266.18
26
1330.27
27
1610.63
28
1058.35
29
685.42
30
1086.01
31
1246.8