გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

ათასი კვტ.სთ
დღეები
იანვარი, 2022 წელი
გამომუშავებული ელ.ენერგია-ვარდნილჰესი ათასი კვტ.სთ
01
375.42
02
413.01
03
1191.33
04
1432.44
05
901.53
06
901.53
07
714.90
08
714.37
09
827.17
10
812.93
11
1126.08
12
491.34
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
26
0
27
0
28
0
29
0
30
0
31
0