გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

ათასი კვტ.სთ
დღეები
იანვარი, 2022 წელი
გამომუშავებული ელ.ენერგია-ვარდნილჰესი ათასი კვტ.სთ
01
375.42
02
413.01
03
1191.33
04
1432.44
05
901.53
06
901.53
07
714.90
08
714.37
09
827.17
10
812.93
11
1126.08
12
491.34
13
806.47
14
881.82
15
692.04
16
942.26
17
1419.85
18
1049.74
19
773.85
20
960.15
21
772.52
22
832.14
23
865.09
24
781.14
25
0
26
0
27
0
28
0
29
0
30
0
31
0