გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

ათასი კვტ.სთ
დღეები
აპრილი, 2021 წელი
გამომუშავებული ელ.ენერგია-ვარდნილჰესი ათასი კვტ.სთ
01
657.27
02
902.02
03
850.19
04
719.04
05
684.09
06
962.96
07
1737.81
08
1972.96
09
1960.21
10
1656.83
11
1827.73
12
1645.24
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
26
0
27
0
28
0
29
0
30
0
01
0