გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

ათასი კვტ.სთ
დღეები
თებერვალი, 2021 წელი
გამომუშავებული ელ.ენერგია-ვარდნილჰესი ათასი კვტ.სთ
01
1229.25
02
959.49
03
959.32
04
817.73
05
763.25
06
1113.33
07
1197.79
08
1197.62
09
1012.64
10
897.72
11
1198.28
12
1127.74
13
1019.27
14
1050.07
15
1247.63
16
1008.84
17
1241.34
18
719.53
19
983.83
20
1139.83
21
959.49
22
951.04
23
718.54
24
492.16
25
956.34
26
699.83
27
0.00
28
0.00
01
0
02
0
03
0