სამეთვალყურეო საბჭო

შპს "ენგურჰესის" სამეთვალყურეო საბჭო პარტნიორთა საერთო კრების მიერ არჩეული 5 (ხუთი) წევრისაგან შედგება. თითოეული მათგანი ერთი  წლის  ვადით აირჩევა. სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომები კვარტალში ერთხელ მაინც ტარდება. მისი გადაწყვეტილება ძალაშია, თუ მას წევრთა ნახევარზე მეტი მაინც ესწრება.
 

სამეთვალყურეო საბჭო კონტროლს უწევს დირექტორთა საბჭოს საქმიანობას. მას ნებისმიერ დროს შეუძლია დირექტორთა საბჭოსაგან კომპანიის საქმიანობის ანგარიში მოითხოვოს.

 

სამეთვალყურეო საბჭოს შეუძლია გააკონტროლოს და შეამოწმოს კომპანიის ფინანსური დოკუმენტაცია. ის წლიურ ანგარიშებს ამოწმებს, მოგების განაწილების წინადადებას განიხილავს და ამის თაობაზე პარტნიორთა საერთო კრებას  მოახსენებს. სამეთვალყურეო საბჭო კომპანიის წესდებით გათვალისწინებულ სხვა საკითხებზეც მსჯელობს.
 
შპს "ენგურჰესის" სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები:
 
კობა ჭუმბურიძე -  სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე;
შალვა ფოცხვერია - სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;
ზაზა ადეიშვილი - სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;
გიორგი შურღაია - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი;
დავით ჩხარტიშვილი - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.

სამეთვალყურეო საბჭო