გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

ათასი კვტ.სთ
დღეები
ივლისი, 2020 წელი
გამომუშავებული ელ.ენერგია-ვარდნილჰესი ათასი კვტ.სთ
01
2334.46
02
2377.85
03
2696.80
04
2461.81
05
2420.41
06
2651.75
07
3039.42
08
3015.74
09
2679.57
10
3173.89
11
2486.65
12
4273.23
13
2517.62
14
3018.72
15
2407.99
16
2708.22
17
2598.60
18
2211.26
19
2219.54
20
2892.70
21
2327.01
22
1453.80
23
2160.42
24
1984.22
25
1717.11
26
1734.00
27
2269.05
28
2177.97
29
2065.86
30
1579.99
31
1884.36