გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

ათასი კვტ.სთ
დღეები
აგვისტო, 2020 წელი
გამომუშავებული ელ.ენერგია-ვარდნილჰესი ათასი კვტ.სთ
01
1341.53
02
1173.44
03
1007.51
04
1192.15
05
1412.57
06
1434.26
07
1760.99
08
2026.28
09
1927.42
10
2283.13
11
1577.67
12
1637.45
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
26
0
27
0
28
0
29
0
30
0
31
0