გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

ათასი კვტ.სთ
დღეები
მარტი, 2020 წელი
გამომუშავებული ელ.ენერგია-ვარდნილჰესი ათასი კვტ.სთ
01
342.13
02
492.66
03
605.77
04
974.06
05
394.79
06
984.49
07
876.52
08
722.02
09
691.21
10
574.63
11
1249.78
12
1347.16
13
1133.70
14
972.40
15
1127.57
16
1863.50
17
2103.29
18
1942.82
19
2505.86
20
1848.59
21
1902.74
22
1510.27
23
1604.50
24
1171.62
25
1106.87
26
923.882
27
1310.56
28
1264.19
29
1839.65
30
2093.85
31
2513.31