გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

იანვარი
ათასი კვტ.სთ
დღეები
იანვარი, 2020 წელი
გამომუშავებული ელ.ენერგია-ვარდნილჰესი ათასი კვტ.სთ
01
856.26
02
284.00
03
925.70
04
1530.81
05
1183.87
06
1904.57
07
1790.96
08
1635.30
09
1779.70
10
1258.73
11
1149.60
12
1358.91
13
1326.79
14
1804.54
15
1685.97
16
1549.19
17
1273.13
18
1439.73
19
952.70
20
1246.31
21
1072.92
22
1081.70
23
1564.75
24
1706.51
25
1401.64
26
1561.61
27
1354.28
28
0
29
0
30
0
31
0