გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

ათასი კვტ.სთ
დღეები
თებერვალი, 2020 წელი
გამომუშავებული ელ. ენერგია- ენგურჰესი ათასი კვტ.სთ
01
2147.04
02
2094.12
03
3723.30
04
2139.48
05
2328.48
06
1958.04
07
1693.44
08
1519.56
09
2203.74
10
6535.62
11
7794.36
12
6013.98
13
5034.96
14
2732.94
15
2702.70
16
1629.18
17
3235.68
18
1716.12
19
1958.04
20
2196.18
21
1580.04
22
3522.96
23
3632.58
24
4864.86
25
3254.58
26
5133.24
27
5806.08
28
8421.84
29
8584.38
01
0
02
0