გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

ათასი კვტ.სთ
დღეები
ივლისი, 2020 წელი
გამომუშავებული ელ. ენერგია- ენგურჰესი ათასი კვტ.სთ
01
13101.48
02
14065.38
03
13959.54
04
14163.66
05
14379.12
06
15233.40
07
15928.92
08
0
09
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
26
0
27
0
28
0
29
0
30
0
31
0