გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

ათასი კვტ.სთ
დღეები
ოქტომბერი, 2019 წელი
გამომუშავებული ელ. ენერგია- ენგურჰესი ათასი კვტ.სთ
01
3727.08
02
3519.18
03
4777.92
04
5552.82
05
4037.04
06
4441.50
07
3704.40
08
4176.90
09
4343.22
10
4105.08
11
5326.02
12
2328.48
13
1893.78
14
4842.18
15
5223.96
16
6838.02
17
6924.96
18
7858.62
19
5197.50
20
5205.06
21
7628.04
22
8081.64
23
8448.30
24
9351.72
25
9106.02
26
8384.04
27
7208.46
28
8213.94
29
6928.74
30
8406.72
31
9623.88