გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

ათასი კვტ.სთ
დღეები
დეკემბერი, 2019 წელი
გამომუშავებული ელ.ენერგია-ვარდნილჰესი ათასი კვტ.სთ
01
916.10
02
945.25
03
2003.59
04
1834.02
05
1427.14
06
2143.53
07
1594.73
08
1486.92
09
1732.84
10
1906.39
11
1583.63
12
1899.60
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
26
0
27
0
28
0
29
0
30
0
31
0