გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

იანვარი
ათასი კვტ.სთ
დღეები
იანვარი, 2020 წელი
გამომუშავებული ელ. ენერგია- ენგურჰესი ათასი კვტ.სთ
30
0
01
2449.44
02
1307.88
03
2770.74
04
5760.72
05
6342.84
06
7714.98
07
6335.28
08
6176.52
09
7178.22
10
7140.42
11
5382.72
12
4796.82
13
6040.44
14
6558.30
15
6040.44
16
6085.80
17
6410.88
18
6286.14
19
5964.84
20
5390.28
21
5310.90
22
5515.02
23
6928.74
24
7019.46
25
7529.76
26
5496.12
27
6225.66
28
0
29
0
31
0