გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

ათასი კვტ.სთ
დღეები
იანვარი, 2022 წელი
გამომუშავებული ელ. ენერგია- ენგურჰესი ათასი კვტ.სთ
01
2475.90
02
2778.30
03
2921.94
04
2460.78
05
2793.42
06
2785.86
07
2740.50
08
2853.90
09
2211.30
10
1958.04
11
2751.84
12
2642.22
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
26
0
27
0
28
0
29
0
30
0
31
0