2021 წლის ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა

2021 წლის ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა