აუქციონი ბალანსზე  რიცხული  მექანიზმების  იჯარით  გადაცემის შესახებ

შპს ,,ენგურჰესი” (იურიდიული მისამართი ქ. თბილისი, პოლიტკოვსკაიას ქ. №8,  ფაქტობრივი მდებარეობა აფხაზეთი, გალის რ-ნი  დას. საბერიო) ბალანსზე  რიცხული  მექანიზმების  იჯარით  გადაცემის  მიზნით  აუქციონს აცხადებს:

 

1.  დასახელება - საცემენტაციო  დანადგარი   NAN 1

-საბალანსო  ღირებულება  -  77775  (სამოცდაჩვიდმეტიათასშვიდასსამოცდათუთხმეტი) ლარი

-ნარჩენი  ღირებულება   -   0,00    (ნული) ლარი

-იჯარის  ხანგრძლივობის  ვადა  -  4 (ოთხი ) თვე;

-საიჯარო   თანხა  თვეში    -  700  (შვიდასი)  ლარი,  დღგ-ს გარეშე

-წინასწარი   შენატანი  „ბე“  - 150  (ასორმოცდაათი)  ლარი

-სავაჭრო   ბიჯი   -   30  (ოცდაათი)  ლარი ;

-მონაწილის  ბილეთის   საფასური  -  20 (ოცი)  ლარი

 

2.  დასახელება -   ტოლკრეტის  აპარატი  DELTA

- საბალანსო  ღირებულება   -  47275 (ორმოცდაშვიდიათასორასსამოცდათუთხმეტი)  ლარი

- ნარჩენი  ღირებულება   -  2758 (ორიათასშვიდასორმოცდათრვამეტი)  ლარი

- იჯარის  ხანგრძლივობის  ვადა  -  1 (ერთი)  თვე

- საიჯარო  თანხა  თვეში    -  350  (სამასი)  ლარი  დღგ-ს გარეშე:

- წინასწარი  შენატანი  „ბე“  -  100 (ასი)  ლარი

- სავაჭრო  ბიჯი     -   30 (ოცი)  ლარი

- მონაწილის  ბილეთის  საფასური  -  20  (ათი)  ლარი

 

3. დასახელება  -  საბურღი  დანადგარი  (BOART LONGYEAR LN55) 

- საბალანსო  ღირებულება  - 136435  (ასოცდათექვსმეტიათასოთხასოცდათუთხმეტი) ლარი

-  ნარჩენი  ღირებულება  - 0,00  (ნული) ლარი

- იჯარის  ხანგრძლივობის  ვადა  -  4 (ოთხი)  თვე

- საიჯარო თანხა თვეში  -  1200 (ერთიათასორასი) ლარი  დღგ-ს გარეშე

- წინასწარი შენატანი  „ბე“  -  500 (ხუთასი ) ლარი

- სავაჭრო ბიჯი  -   50 (ორმოცდაათი) ლარი

- მონაწილის  ბილეთის  საფასური -  20 (ოცი) ლარი

 

აუქციონში მონაწილის ბილეთის ღირებულებას, აუქციონში მონაწილეობის მსურველი იხდის შპს ,,ენგურჰესის” საბანკო ანგარიშზე. აუქციონში მონაწილეობის მსურველი განაცხადთან და ,,ბე”-ს გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად რეგისტრატორს წარუდგენს აუქციონში მონაწილის ბილეთის ღირებულების გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტს, რის შემდეგაც ტარდება რეგისტრაციაში და იღებს აუქციონში მონაწილის ბილეთს. აუქციონში მონაწილის ბილეთის ღირებულება არ შედის საიჯარო ღირებულებაში და გამოქვითვას არ ექვემდებარება.

 

თანხის (,,ბე”-ს, აუქციონში მონაწილის ბილეთის საფასურის) გადახდის საბანკო რეკვიზიტებია: შპს ,,ენგურჰესი”,   საიდ. კოდი  251716371,  სს ,,ვითიბი  ბანკი ჯორჯია”  ზუგდიდის განყოფილება, ბანკის კოდი UGEBGE22, ანგარიშგების ანგარიში  GE97VT6600000003403403.

 

განაცხადების  მიღების ადგილია ქ. ზუგდიდი რუსთაველის № 90, მეორე სართული, შ.პ.ს. „ენგურჰესის” ოფისი. განაცხადების მიღების ვადაა 2019  წლის   8 ნოემბრის  10 სთ-დან  2019 წლის  15 ნოემბრის   13 - სთ-მდე,   ყოველდღე, სამუშაო საათებში.

 

აუქციონი ჩატარდება  2019  წლის   15 ნოემბერს   14 სააათზე,   მითითებულ მისამართზე.

აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს.

 

-აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 დღეში წინსწრებით გადაიხადოს ერთი თვის საიჯარო თანხა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, აუქციონის შედეგები გაუქმდება, მყიდველს არ მიეცემა დროებითი სარგებლობის უფლება და „ბე“-ს შენატანი არ დაუბრუნდება.  აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრატორს უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

 

- დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი, (შეგიძლიათ მიიღოთ     ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. 90, მეორე სართული შპს ,,ენგურჰესის” ოფისი);  

 -,,ბე”-ს გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

-აუქციონში მონაწილეობის ბილეთის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი        დოკუმენტი; ფიზიკური პირის შემთხვევაში პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;

იურიდიული პირისათვის- ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

- სანოტარო წესით დამოწმებული მინდობილობა, თუ აუქციონში მონაწილეობს სხვა პირის სახელით.

 

სააუქციონო კომისიის ზონარგაყრილ დავთარში განაცხადის რეგისტრაციის მომენტიდან, განმცხადებელი იძენს აუქციონში მონაწილის სტატუსს. აუქციონში გამარჯვების გამოვლენის კრიტერიუმია საწყისს გასაყიდ ფასზე ბიჯის დანამატის შედეგად მაქსიმალური ფასის გადახდა.

 

საიჯარო ქონების  შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია მისამართზე: ქ.ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. 90, შპს ,,ენგურჰესის” ოფისი, ტელ.   595  227050.