ტექნიკური მონაცემები

ენგურჰესი მდ. ენგურზე:

მშენებლობის დაწყების თარიღი - 1961 წ.

ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღი 1978 წ.


პარამეტრები:

სიმძლავრე:

- 1300 მგვტ.

გამომუშავება: 

- 4430 მლნ კვტ. სთ.

წყალსაცავის მოცულობა: 

- 676/1110 მლნ. მ3.

 საანგარიშო ხარჯი:

- 450 მ3/წმ.

წყალსაგდები ხარჯი: 

- 2500 მ3/წმ.

საანგარიშო დაწნევა:

- 325 მ.

რეგულირების ტიპი:

- სეზონური

შესრულებული სამუშაოების მოცულობები -

გრუნტის დამუშავება: 

- 4363 ათ. მ3.

ყრილი, დრენაჟი და ფილტრები: 

- 960 ათ. მ3.

შემავსებელი ცემენტაცია: 

- 1214 ათ. მ2.

საძირკვლის ცემენტაცია:

- 1199 ათ. მ2.

სადრენაჟო ფარდა:

- 34 ათ. მ2.

ბეტონი და რკინაბეტონი: 

- 4083 ათ. მ3.

ლითონკონსტრუქციების მონტაჟი:

- 56 ათ. ტ

 

 

 

ენგურჰესის სქემატური გეგმა და გრძივი ჭრილი 


  1. ჯვარის წყალსაცავი.

  2. თაღოვანი კაშხალი.

  3. სიღრმითი წყალმიმღები. 

  4. სადაწნეო დერივაციული გვირაბი.

  5. აქვედუკი მდ. ოლორზე.

  6. აქვედუკი მდ. ერისწყალზე. 

  7. გამთანაბრებელი რეზერვუარი. 

  8. მიწისქვეშა ჰესის შენობა.

  9. უდანწეო გამყვანი გვირაბი.

  10. გალის წყალსაცავი.

 

 

 

ენგურჰესის თაღოვანი კაშხალი:


პარამეტრები:

სიმაღლე:

- 271.5 მ.

სიმაღლე საცობთან:

- 50 მ.

სისქე ქიმზე:

- 10 მ.

სისქე საცობთან კონტაქტზე:

- 52 მ.

სისქე საფუძველთან კონტაქტზე:

- 90 მ.

ქიმის სიგრძე ქიმის თაღოვან ნაწილზე:

- 605 მ.

ბურჯების სიგრძე:

- 123 მ.

ბეტონი: 

- 350 მარკის

გეოლოგიური პირობები:

- დაბზარული კირქვები და ბარემის იარუსის დოლომიტები

შესრულებული სამუშაოების მოცულობები -

 

გრუნტის დამუშავება:

- 3432 ათ. მ3.

ყრილი, დრენაჟი და ფილტრები:

- 6 ათ. მ3.

ბეტონი და რკინაბეტონი:

- 3838 ათ. მ3.

შემავსებელი ცემენტაცია, ნაკერების დამონოლლითება:

- 314 ათ. მ2.

ფილტრაციის საწინაღო ცემენტაციის ფარდა:

- 33 ათ. მ3.

გამამაგრებელი ცემენტაცია:

- 569 ათ. მ3.

ლითონკონსტრუქციების და მექანიზმების მონტაჟი:

- 12 ათ. ტ.


 

 

 

თაღოვანი კაშხლის გეგმა


1.ავარიული ფარების სათავსოსთან მისასვლელი გალერეა.

2. დერივაციული სადაწნეო გვირაბი.

3. ავარიული ფარების სათავსო.

4. წყალმიმღები.

5. სამშენებლო გვირაბი.

 

 

 

ენგურჰესის თაღივან კაშხლის ცენტრალური ჭრილი


 

1. მისაბჯენი ფარის საყრდენები.

2. I რიგის გაშვების ჰორიზონტი. 

3. მუდმივი სიღრმითი წყალსაშვები. 

4. პერიმეტრალური ნაკერი. 

5. სამშენებლო პერიოდის ფსკერული წყალსაშვები. 

ენგურჰესის სადაწნეო დერივაციული გვირაბი


პარამეტრები:

სიგრძე:

- 15050 მ.

მათ შორის -

 

აქვედუკი მდ. ოლორზე:

- 210 მ.

აქვედუკი მდ. ერისწყალზე:

- 91 მ.

შიდა დიამეტრი:

- 9.5 მ.

მაქსიმალური გამტარუნარიანობა:

- 450 მ3/წმ.

დაწნევა დასაწყისში:

- 110 მ.

დაწნევა ბოლოში:

- 175 მ.

განლაგების მაქსიმალური სიგრძე მიწის ზედაპირიდან:

- 640 მ.

გეოლოგიური პირობები -

 

0.5 კმ სიგრძის საწყისი უბანი

- ბარემის კირქვები

1,5 კმ სიგრძის შემდეგი უბანი

- ტურონ–სენონის თხელი საშუალოშრეებიანი კირქვები

დანარჩენი უბანი

- მასტრიხტ-დატის შრეებიანი კირქვები

შესრულებული სამუშაოების მოცულობები -

 

გვირაბის დამუშავება:

- 1700 ათ. მ3.

ბეტონის და რკინაბეტონის მოპირკეთება:

- 490 ათ. მ3.

შემავსებელი ცემენტაცია:

- 452 ათ. მ2.

გამამაგრებელი ცემენტაცია: 

- 576 ათ. მ3.

ლითონკონსტრუქციების და მექანიზმების მონტაჟი:

- 9 ათ. ტ

 

დერივაციული გვირაბის განედის ჭრილი. 


1 - ფოლადით მოპირკეთება.
2 - ბეტონის ფენა.
3 - მყარი არმირება.
4 - კოლექტორის მილი, სისქე -130 მმ.
5 - საბურღი ხვრელი.
6 - საიზოლაციო ქუდი.
7 - ბეტონირების პირველი ფენა.

 

 

 

ენგურჰესის ძალოვანი კვანძის მიწისქვეშა შენობა


პარამეტრები:

სიგრძე:

- 127 მ.

სიგანე:

- 22 მ.

სიმაღლე:

- 51 მ.

განლაგების მაქსიმალური სიღრმე

- 100 მ.

გეოლოგიური პირობები -

 

განლაგების ადგილას:

რთული ბლოკური სტრუქტურის კირქვა (ზედაცარცული).

შესრულებული სამუშაოების მოცულობები -

 

კლდის დამუშავება:

- 685 ათ. მ3.

ბეტონის და რკინაბეტონის მოპირკეთება:

- 277 ათ. მ3.

შემავსებელი ცემენტაცია და ნაკერების დამონოლითება:

- 331 ათ. მ2

გამამაგრებელი ცემენტაცია:

- 73 ათ. მ3.

ლითონკონსტრუქციების და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობების მონტაჟი

- 45 ათ. ტ.

 

 

ენგურჰესის ძალოვანი კვანძის მიწისქვეშა შენობა ჭრილი ენგურჰესის აგრეგატის ღერძზე.


 

 

 

ენგურჰესის უდაწნეო გამყვანი გვირაბი


პარამეტრები:

სიგრძე: - 3150 მ.
კვეთი: - 10.8x13.2 მ.
გამტარუნარიანობა: - 450 მ3/წმ.
განლაგების მაქსიმალური სიღრმე: - 250 მ.
   
გეოლოგიური პირობები:  
დაბზარული და ძლიერ დაბზარული მასტრხტ–დატის, მერგელური და ცარცისებური კირქვები (2200მ).
მერგელური მასტრიხტ–დატის მკვრივი შრეებიანი კირქვები (950 მ).
   
შესრულებული სამუშაოების მოცულობები:
 
კლდის დამუშავება:
- 551 ათ. მ3.
ბეტონის და რკინაბეტონის მოპირკეთება: - 139ათ. მ3
შემავსებელი ცემენტაცია და ნაკერების დამონოლითება: - 77 ათ. მ2.

 

 


              

close
image