გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

ათასი კვტ.სთ
დღეები
დეკემბერი, 2019 წელი
გამომუშავებული ელ. ენერგია- ენგურჰესი ათასი კვტ.სთ
01
3027.78
02
1973.16
03
5522.58
04
6671.70
05
7609.14
06
7423.92
07
7027.02
08
6089.58
09
7677.18
10
7922.88
11
6807.78
12
9234.54
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
26
0
27
0
28
0
29
0
30
0
31
0