United-Kingdom-icon  download

    

ჯვარი – თაღოვანი კაშხალი
ენგურჰესი – წყალსაცავი
აქვედუკი – საჰაერო ჰიდრო არხი ჯვარი–საბერიოს მიმართულებით
მთავარი გამანაწილებელი ენერგო–კვანძი საბერიოში
joomla

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

აუქციონის   ჩატარების   შესახებ

                                                          

       შპს ,,ენგურჰესი” (იურიდიული მისამართი ქ. თბილისი, პოლიტკოვსკაიას ქ 8 III-სართ.  ფაქტიური მდებარეობა აფხაზეთი, გალის რ-ნი დას. საბერიო)  დირექტორთა  საბჭოს  2015  წლის  5 მაისის N5 სხდომის ოქმის გადაწყვეტილების  შესაბამისად,  ნაწილობრივ  ამორტიზირებულ   ძირითადი  საშუალებების რეალიზების მიზნით  (ავტოსატრანსპორტი), აცხადებს   აუქციონს   ქვემოთ  ჩამოთვლილ  ქონებაზე:

#

დასახელება

ნომერი

გამოშვების

წელი

საწყისი ფასი

,,be”-ს ოდენობა

ბიჯი

ბილეთის ფასი

მდებარეობა

     1

         2

3

4

5

6

7

8

9

       1

მერსედეს ბენცი

(ავტობუსი)

А964РО

1990

11000

1000

100

20

საბერიო

      2

ზილ-131

სახანძრო

უნომრო

1989

6800

600

70

20

ჯვარი

      3

უაზი  მ/ა

FAH-255

1999

3500

350

50

20

ჯვარი

      4

ვაზ 21213

 „ნივა“

GSG-790

1998

2200

200

30

10

ჯვარი

      5

ტოიოტა ტაკომა

SSD-242

1997

7000

700

80

20

გალი

      6

შევროლე  ლაცეტი

INA-411

2007

6500

600

60

20

გალი

      7

ოპელ  ვექტრა

VNV- 724

1998

4000

400

50

20

გალი

      8

ფორდ   ტრანზიტი

LIK-368

1995

6000

600

60

20

გალი

      9

კაზ–4540

А 287 РО

1999

1000

100

30

10

გალი

     10

გაზ  24 

А 637 АН

1982

400

60

20

10

გალი

     11

ოპელ  

ვექტრა

CAI 638

1990

2000

200

50

10

გალი

     12

ა/მ  კოლხა   სატვირთო

А 329 РО

2000

3500

350

40

20

გალი

     13

კაზ 4360    სატვირთო

А 289 РО

1998

200

20

10

5

გალი

                     

      აუქციონში მონაწილის ბილეთის ღირებულებას, აუქციონში მონაწილეობის მსურველი იხდის შპს ,,ენგურჰესის” საბანკო ანგარიშზე. აუქციონში მონაწილეობის მსურველი განაცხადთან და ,,ბე”-ს გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად რეგისტრატორს წარუდგენს აუქციონში მონაწილის ბილეთის ღირებულების გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტს, რის შემდეგაც ტარდება რეგისტრაციაში და იღებს აუქციონში მონაწილის ბილეთს. აუქციონში მონაწილის ბილეთის ღირებულება არ შედის სარეალიზებო ღირებულებაში და გამოქვითვას არ ექვემდებარება.

   თანხის (,,ბე”-ს, აუქციონში მონაწილის ბილეთის საფასურის) გადახდის საბანკო რეკვიზიტებია  ცხრილში,  რიგის  მიხედვით  1, 2, 3, 4   მანქანებზე:  შპს ,,ენგურჰესი”, სს ,,პროკრედიტ ბანკის” ქუთაისის ფილიალის ზუგდიდის განყოფილება, ბანკის კოდი MIBGGE22, ანგარიშგების ანგარიში  GE59PC0173600100015015,   ს/კოდი 251716371,   ხოლო   მანქანებზე, რიგის  მიხედვით  5 დან  13–ის  ჩათვლით,  თანხები  უნდა  ჩაირიცხოს  შემდეგ  საბანკო  ანგარიშზე: 

შპს  „ვარდნილჰესების  კასკადი“,   ს/კ 251716362

 ბანკის რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“ კოდი TBCBGE22;  ანგ. N GE50TB7808236030100001

  

   განაცხადების  მიღების ადგილია ქ. ზუგდიდი რუსთაველის 90, მეორე სართული, შ.პ.ს. „ენგურჰესის” ოფისი. განაცხადების მიღების ვადაა 2015 წლის   6 ივლისის  10 სთ-დან  2015 წლის  21  ივლისის  13 - სთ-მდე,   ყოველდღე, სამუშაო საათებში.

   აუქციონი ჩატარდება  2015  წლის   21  ივლისს   14 სააათზე,   მითითებულ მისამართზე.

აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს.

        აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია აუქციონის ჩატარებიდან ,,სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ვადაში გააფორმოს შპს ,,ენგურჰესთან” შესაბამისი ხელშეკრულება და აუქციონის შედეგების ოქმის დამტკიცების მომენტიდან, 30 კალენდარული დღის განმავლობაში, დაფაროს მის მიერ აუქციონზე დასახელებული ქონების საბოლოო გამოსასყიდი თანხა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, აუქციონის შედეგები გაუქმდება, მყიდველს არ მიეცემა საკუთრების უფლება და ,,ბე”-ს შენატანი არ დაუბრუნდება. აუქციონში მისაღებად   რეგისტრატორს უნდად წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

 - დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი, (შეგიძლიათ მიიღოთ     ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. 90, მეორე სართული შპს ,,ენგურჰესის” ოფისი);  

      -,,ბე”-ს გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

      -აუქციონში მონაწილეობის ბილეთის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი        დოკუმენტი;ფიზიკური პირის შემთხვევაში პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;

იურიდიული პირისათვის- ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

       - სანოტარო წესით დამოწმებული მინდობილობა, თუ აუქციონში მონაწილეობს სხვა პირის სახელით.

     სააუქციონო კომისიის ზონარგაყრილ დავთარში განაცხადის რეგისტრაციის მომენტიდან, განმცხადებელი იძენს აუქციონში მონაწილის სტატუსს. აუქციონში გამარჯვების გამოვლენის კრიტერიუმია საწყისს გასაყიდ ფასზე ბიჯის დანამატის შედეგად მაქსიმალური ფასის გადახდა.

სარეალიზაციო ქონების  შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია მისამართზე: ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. 90, მეორე სართული შპს ,,ენგურჰესის” ოფისი, ტელ.   595  227050 ,       0415  221688,     577 736952

                                                            შპს  ენგურჰესის   აუქციონის 

                                                          მომწყობი  კომისია